Image

15 мин дургузунда
долгаптар бис

Кызыл хоорай, Оюн Күрседи кудумчузу, 151

оставить или
посмотреть отзывы

8 (923) 010-05-48

8 (923) 010-05-48

с 9:00 до 18:00

Сайтының дылы

Русский
Тувинский
Image
Русский
Тувинский

Кызылга балкон база лоджия
шилдээри магадылалдыг

Эки кылдынган ажыл – кассада акша эвес,
а клиентиниң бир-ийи чыл ажыглааны соонда саналы,
деп бүзүрээр бис

Балкон, лоджия шилдээриниң шиитпири силерниң сорулгаңар ёзугаар болур

Балкон, лоджия шилдээриниң шиитпири силерниң сорулгаңар ёзугаар болур

Шыңгыы шынар хыналдазында 4 эптелге бригадазы ажылдап турар

Шыңгыы шынар хыналдазында 4 эптелге бригадазы ажылдап турар

Эргежок чугула таварылгада бодувустуң мурнундан шеверлеп база чылыглап бээр бис

Эргежок чугула таварылгада бодувустуң мурнундан шеверлеп база чылыглап бээр бис

Чук соңганы халас хемчээрин чагыдар

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.
Харылзажыр медээни арттырып тургаштың, хар-назы четкен деп бадыткааш, хуу медээлелиңер ажыглаарын чөпшээрежип турар силер.

Балконы от компании АМПИР

Image

Кызылда 11 чыл ишти соңгалар тургузуп турар болгаштың, ажык-дуза база кылган чүүлдерниң шынарын магадылап турар бис

Image

Чук соңгаларның быжыын хынаар үезинде - кыжын - хагдына бербес бис

Image
Офистиң турар черин база телефон дугаарын өскертпейн турар бис, бисти черле белен тып алыр силер
гарантируем уровень сервиса и качество товаров
Мы не закрываемся на зимний сезон
Мы не меняем расположение офиса
Кызылда 15 чыл ишти соңгалар тургузуп турар болгаштың, ажык-дуза база кылган чүүлдерниң шынарын магадылап турар бис
Чук соңгаларның быжыын хынаар
үезинде - кыжын - хагдына бербес бис
Офистиң турар черин база телефон дугаарын өскертпейн турар бис, бисти черле белен тып алыр силер

Заявка на замер онлайн

Запишитесь на бесплатный замер онлайн через наш сервис

Интернет-магазин Ампир

Большой ассортимент окон и дверей (входных и межкомнатных), комплектующих и расходных материалов

Хиты продаж

Image
Дверь межкомнатная Barn 2
(бетон светлый)
Image
Окно ПВХ WHS/Турция
1200*1300 с москитной сеткой
Image
Входная дверь
для частного дома
VITRA Винорит
Image
Входная дверь
для квартиры LUX-4
АНТРАЦИТ МУАР

Полный каталог можно посмотреть в нашем интернет магазине по ссылке ниже:

Бүзүрелдиг дужаакчы - шынарның үндезини

Image

Чүгле МАСО фурнитуразын болгаш VEKA деп соңганың профильдиг системазынын ажыглап турар бис

Image

Чук соңгалар Кызылдың кадыг-дошкун агаар-бойдузу болгаш чылдар-биле ажыглаашкын-биле хынаттынган

Image

Соңгаларның чугу саргарбас, соңга дошталбас, өттүр хадытпас

Image

Соңганың фурнитуразын эки таарыштырып ап болур, божаңнавас, үрелбес

Используем только фурнитуру MACO
Окна проверены суровой экологией
Пластик окон не желтеет
Фурнитура хорошо регулируется

Чүгле МАСО фурнитуразын болгаш VEKA деп соңганың профильдиг системазынын ажыглап турар бис

Чук соңгалар Кызылдың кадыг-дошкун агаар-бойдузу болгаш чылдар-биле ажыглаашкын-биле хынаттынган

Соңгаларның чугу саргарбас, соңга дошталбас, өттүр хадытпас

Соңганың фурнитуразын эки таарыштырып ап болур, божаңнавас, үрелбес

Балконнар шилдээрин эвес, а херээңер шиитпирин садып турар бис.

15 чылдыг дуржулга силерниң талаңарга берге чүүлдерни эң биче күжениишкиннер-биле шиитпирлеп аарын чөпшээреп турар.
Image

Силерниң балконуңарда силерден өскеде чүү-даа турар - хат, ооржу кижилер, курт-кымыскаяктар, хир, бок-сак дээш - оон-даа өске. Бодуңарның чуртталга шөлүн дедир эгидип алыңар. Балконну шилдеп, чылыг үнмес кылдыр кылып бээривиске, өске бажың сатпайн немей дөрбелчин метрлериңер немеп алыр силер. Эргежок чугула таварылгада чылыг шала кылып бээп болур бис.

Силерниң балконуңарда силерден өскеде чүү-даа турар - хат, ооржу кижилер, курт-кымыскаяктар, хир, бок-сак дээш - оон-даа өске. Бодуңарның чуртталга шөлүн дедир эгидип алыңар. Балконну шилдеп, чылыг үнмес кылдыр кылып

окна кызыл

Наши работы

«Чиик өртектен өөрүшкүге бодаарга, багай шынардан хөңнү калырының узуну үр»

 
    Генри Форд
пластиковые окна в кызыле

«Чиик өртектен өөрүшкүге бодаарга, багай шынардан хөңнү калырының узуну үр»

 
 Генри Форд  

Сөзүвүс дээш харыысалгалыг бис

Силерниң менеджерлеривис-биле дугуржулгаңар бүрүзү - бистиң компаниявыс-биле дугуржулгавыс.
Шупту дугуржулгалар ниити санаашкын системазынга чагыртып турар, ынчангаш соңгалар чагыдылгазының шупту чадаларында частырыглар турбас


Сорулга бүрүзүнге тускай соңга херек

Окно WHS 4-x камерный профиль

Лоджия шилдээри

Кызыл хоорайда чаңгыс аай хевирлээн 9 каът панель бажыңга өйлеп, чаңгыс камералыг, кылыны 24мм шил хаптыг (стеклопакеттиг), 2 кезектиг, 2 ажыттынып-хагдынып турар хаалгалыг, чаңгыс Н-хевирлиг арматуралаан каттыштырар эвилелдиг, 3 камералыг Veka профильге таарыштыр санаашкынны кылган.

75 000 р. өрү

үзүктеп төлээр
8500 р/ай өрү
Окно WHS 4-x камерный профиль

Балкон шилдээри

Кызыл хоорайда чаңгыс аай хевирлээн 5 каът тууйбу бажыңга өйлеп, чаңгыс камералыг, кылыны 24мм шил хаптыг (стеклопакеттиг), 3 кезектиг, 1 ажыттынып-хагдынып турар хаалгалыг, ийи булуң арматуралаан каттыштырар эвилелдиг, 3 камералыг Veka профильге  таарыштыр санаашкынны кылган.

95 000 р. өрү

үзүктеп төлээр
10500 р/ай өрү

Ондак биле бергелерни бодувусче ап алыр бис

Выполняем работы по отделке и утеплению балконов и лоджий

А также выполняем установку крыш балконов на последних этажах

Соңга хемчээрин чүгле профессионалга бүзүреп дагзыр бис

Image
Соңгалар хемчээлин ап турда эргежок чугула чүс-чүс нарын барымдаалар тыптыр. Шын эвес хемчээл бергелерге чедирер, соңганы катап чагыдар апаап болур. Ынчангаш, ол ажылды чүгле 8 чыл дуржулгалыг специалист кылыр. Дуржулга кончуг ылаптыы-биле хемчээлин илередир, база соңга эптелгезинде чүү херек апаарын баш бурунгаар билдире бээр. Соңганы ажыглаарга эптиин, чижээ, чук соңганы эптиг чуур ужурун, база специалист санап көөр.
Өске бүгү аар-саар чүведен аңгыда соңганы долгандыр турар хааржактың эргежок чугулазын сүмелеп бээр бис. Ону чагыкчының материалдарндан халас чыып бээр бис. Баш бурунгаар билдинмес чүве илереттинип кээр-даа болза, харыысалганы чагыдыкчыже шилчитпес бис, дугурушкан өртээ өскерилбес.

Чук соңганы халас хемчээрин чагыдар

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.
Харылзажыр медээни арттырып тургаштың, хар-назы четкен деп бадыткааш, хуу медээлелиңер ажыглаарын чөпшээрежип турар силер.

Силерниң дылыңарга чугаалажып тур бис

Чук соңга чагыдып тургаш, орус азы тыва дылга сүме ап болур силер

 пластиковые окна

Силерниң дылыңарга чугаалажып тур бис

Image

Чук соңга чагыдып тургаш, орус азы тыва дылга сүме ап болур силер

Шынар хыналдазында 4 эптелге
бригадазы бар

Практика көргүзүп турары-биле, чук соңга эптелгезин өске черге чагыдып алырыңарга, эптекчилер силерже чедипкээр деп магадылал кым-даа бербес. Бистиң компанияның штадында 4 мергежилдиг эптелге бригадазы бар, олар стандарт база корум-чурум ёзугаар ажылдап турарлар. Кылган ажылдың чуруу, хол үжүү салдынганы, ажыл кылдынганы дугайында доктаал, клиентиден санал бар турда, ынчан ажыл кылдынган деп санаттынар, ынчан эптекчилер шалыңын алыр. Бистиң ажылывыстың шынары, эптекчилерниң ажылының харыысалгазы база хуусаа иштинге ажылды бүдүрери - ажылывыстың тускай системага чагыртканы магадылап турар.

Чук соңгаларның дужаары болгаш эптээри хусаазын ашпас

Соңгаларны чедиргеш, тургузар үезин эгезинде-ле билип алыр силер. Хуусаа ёзугаар кылдынмас болза, чиигелделер бээр бис.

"Арыг-силиг" болгаш "ээлдек" соңга эптелгези

Соңга тургузар специалист тускай хептиг кээр, эптелге девискээринге шывыг чадып каар.

Чук соңганы халас хемчээрин чагыдар

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.
Харылзажыр медээни арттырып тургаштың, хар-назы четкен деп бадыткааш, хуу медээлелиңер ажыглаарын чөпшээрежип турар силер.
Image

Бистер-биле харылзаа / ХАРЫЛЗАА

Тыва Республика, Кызыл хоорай, Оюн Күрседи кудумчузу, 151
(мебель фабриказының чоогу)
Тел.: 8 (923) 010-05-48
E-mail: zakazbalkoni@ampir17okna.ru

Ажылдаар шактары

Пнд. - птн.: с 9-00 до 18-00
Суббота: с 10-00 до 17-00
Воскресенье: с 10-00 до 16-00
© 2022 "АМПИР" . Все права защищены
Image
Image

Please publish modules in offcanvas position.

Заказать звонок

Оставьте ваш номер телефона и мы перезвоним вам в течение 15 минут, а также согласуем бесплатный выезд специалиста на замер в удобное для вас время.

Заказать бесплатный замер

Оставьте ваш номер телефона и мы перезвоним вам в течение 15 минут, а также согласуем бесплатный выезд специалиста на замер в удобное для вас время.

Заказать остекление

Оставьте ваш номер телефона и мы перезвоним вам в течение 15 минут, а также согласуем бесплатный выезд специалиста на замер в удобное для вас время.

Заказать окно

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.

Чук соңганы халас хемчээрин чагыдар

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.

Долаптарын чагыдып алыр

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халаска соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келирин дугуржуп алыр бис.